1. Kto som?

Vaše osobné údaje spracúva : Lucia Sivoňová, Pác 81, 91943 Cífer IČO: 54571065

2. Aké osobné údaje spracúvam?

Aby som sa s vami mohla spojiť ohľadom vašej objednávky, ako aj samotnej evidencie zákazníka a následnej fakturácie, spracúvam vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, adresa, rodné číslo, číslo účtu a v neposlednom rade po vykonaní našich služieb vlastním aj vaše fotografie.

Pri informáciách, ktoré od Vás získavam priamo, bude ich zhromažďovanie zjavné z kontextu, v súvislosti s ktorým údaje poskytujete. Napríklad:

keď si odo mňa napríklad prostredníctvom kontaktného formulára objednávate moje služby, poskytujete mi svoje meno, kontaktné údaje, údaje k uskutočneniu platby a vystaveniu faktúry a názov/označenie služby, ktoré ste si vybrali, tak, aby som mohla splniť Vašu objednávku;

ak si dohodneme osobné stretnutie za účelom našej spoločnej spolupráce, môžem od Vás získavať informácie v rozsahu: meno a kontaktné údaje.

Informácie, ktoré zhromažďujem automaticky sa všeobecne týkajú:

podrobností o Vašich e-mailoch alebo telefonátoch (napr. množstvo, čas a dĺžka trvania);

Vášho zariadenia (napr. Vaša IP adresa alebo unikátny identifikátor zariadenia, údaje o polohe, podrobnosti o súboroch cookie, ktoré som prípadne na Vašom zariadení uložila).

Informácie, ktoré získavam od tretích strán, sú vo všeobecnosti obmedzené iba na verejne prístupné informácie z Vášho profilu (ako sú Vaše preferencie a záujmy) napríklad z verejných príspevkov na sociálnych sieťach.

3. Na aký účel spracúvam vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvam v prvom rade za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o mojich službách a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie, akým je e-mailová komunikácia, sociálne siete (Facebook), alebo telefonicky. Vaše osobné údaje spracúvam na tento účel, iba ak mi na to dáte súhlas.

4. Ako mi môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov mi môžete dať niektorých z tých spôsobov:

e-mailom na: lucia.svn@gmail.com

začiarknutím príslušných okienok pri odoslaním žiadosti o bližšie informácie alebo záväznej objednávke mojich služieb

5. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracovávaním osobných údajov, ktorý ste mi dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:

zaslaním oznámenia na mail lucia.svn@gmail.com

zaslaním oznámenia na adresu Lucia Sivoňová Pác 81, 91943 Cífer

6. Ako dlho uchovávam vaše osobné údaje?

Informácie o Vás budem uchovávať po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelov, na ktoré boli informácie získané. Po naplnení účelov budú informácie vymazané. Doba uchovania informácií sa môže líšiť v závislosti od účelu, pre ktorý boli získané. Upozorňujem, že za určitých okolností máte právo žiadať výmaz informácií. Vezmite prosím na vedomie, že v niektorých prípadoch mám aj zákonnú povinnosť uchovávať informácie napríklad na daňové, alebo účtovné účely.

Účtovníctvo

Účtovné doklady sa uchovávajú podľa zákona po dobu 10 rokov.

Evidencia reklamácií

Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácií sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Marketing

Údaje sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

7. Sprístupňovanie osobných údajov klientov bez súhlasu klienta

Na základe zákona a na účel plnenia právnych povinností Lucia Sivoňová, a teda bez súhlasu klienta, sú osobné údaje odovzdávané predovšetkým:

príslušným orgánom štátnej správy na účel plnenia ich povinností a na účely výkonu rozhodnutí; ide predovšetkým o poskytnutie osobných údajov zákazníkov súdom, orgánom činným v trestnom konaní, správcom dane, finančnému arbitrovi, Ministerstvu financií SR, orgánom sociálneho zabezpečenia, súdnym exekútorom atď.;

iným poskytovateľom platobných služieb, ak je to nevyhnutné z dôvodu predchádzania podvodom v oblasti platobného styku, ich vyšetrovania alebo odhaľovania a pod.

8. Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na:

Meno a priezvisko: Lucia Sivoňová

E-mail: lucia.svn@gmail.com

Tel.č.: +421 918 042 817

9. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete mi dať o tom vedieť na e-mail lucia.svn@gmail.com. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvam nezákonne.

10. Ako spracúvam vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvam v elektronickej a listinnej forme.

11. Ako zabezpečím ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre mňa prvoradá. Aby som zabezpečila ochranu vašich osobných údajov, prijala som potrebné technické opatrenia.

Všetky osobné údaje sú na zabezpečených diskoch a prístup k nim je len pre obmedzenú skupinu užívateľov.

12. Cookies

Na skvalitnenie starostlivosti o zákazníkov sú na internetových stránkach www.luciasivonovafoto.sk používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce špecifické údaje, ktoré slúžia na rozpoznanie počítača zákazníka pri jeho komunikácii s Luciou Sivoňovou prostredníctvom internetových stránok a k následnému využitiu niektorých funkcií týchto internetových stránok.

Cookies sú ukladané ku zákazníkovi prostredníctvom internetového prehliadača na jeho pevný disk. Ukladanie vybraných cookies prebieha vždy len na základe súhlasu zákazníka s tým, že ukladanie cookies môže klient kedykoľvek odmietnuť, a to v rámci nastavení internetového prehliadača. Určité služby však môžu vyžadovať ukladanie určitých iných typov cookies a v prípade odmietnutia ich ukladania nebude zákazník môcť takéto služby využívať.

13. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť ku dňu 1.2.2023.

Vyhradzujem si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov.

Poučenie o právach

Aké máte práva?

1. Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvam vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto údaje spracúvam, môžete ma požiadať o prístup k nim. Na základe vašej žiadosti vydám potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov.

2. Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvam, boli správne, úplne a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete ma požiadať o opravu alebo doplnenie.

3. Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby som vaše osobné údaje vymazala. O vymazanie vašich údajov ma môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažem, ak:

už vaše osobné údaje nepotrebujem pre účel, na ktorý ste mi ich poskytli

odvoláte svoj súhlas

namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov

spracúvam vaše osobné údaje nezákonne

osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť

ak ste dieťa, príp. rodič dietaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet

4. Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete ma požiadať, aby som obmedzila spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhoviem, vaše osobné údaje budem iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudem. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak:

mi oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť

spracúvam vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby som spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzila

vaše údaje už nepotrebujem, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv

namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi

5. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby som vám poskytla vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. pdf), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Vašej žiadosti vyhoviem v prípade, že ste mi poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste mi na ich spracúvanie súhlas.

6. Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvam vaše osobné údaje. AK vaše osobné údaje spracúvam na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažem. Ak vaše osobné údaje spracúvam v nasledovných prípadoch:

na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci

z dôvodu nášho oprávneného záujmu

vytvárania zákazníckeho profilu,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

7. Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na mňa obrátiť niektorých z týchto spôsobov:

e-mailom na lucia.svn@gmail.com

poštou na adresu: Lucia Sivoňová Pác 81, 91943 Cífer